Η ΣΣΜAΡΤ λειτουργεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα πελατών, προμηθευτών, προσωπικού και συνεργατών με σκοπό την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων, τη βελτίωση υπηρεσιών, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν ταυτότητα, επικοινωνία, φορολογικά στοιχεία, πληρωμές, αριθμούς ταυτοποίησης, δραστηριότητας, δηλώσεις εμπιστευτικότητας, και στοιχεία πρόσβασης. Αυτά αποθηκεύονται σε διακομιστές, προσωπικά ηλεκτρονικά μέσα και υπηρεσίες Cloud, προστατευμένα με κωδικούς πρόσβασης.

Η επεξεργασία βασίζεται σε συμβατικές σχέσεις, συναίνεση, νομικές υποχρεώσεις και έννομο συμφέρον της εταιρείας. Δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στο εσωτερικό προσωπικό, σε αρχές και φορείς, πελάτες και συνεργάτες.

Η εταιρεία λαμβάνει μέτρα για την προστασία των δεδομένων, περιλαμβάνοντας τη διατήρηση υπεύθυνου επεξεργασίας, εκπόνηση πολιτικών και διαδικασιών, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, και εκπαίδευση προσωπικού.

Οι υποκείμενοι έχουν δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού, εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης, με τη δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρεία ή την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τις υπηρεσίες της εταιρείας. Η άρνηση μπορεί να έχει συνέπειες, όπως η μη παροχή υπηρεσιών ή κυρώσεις