Πιστοποιήσεις / Πολιτικές

Πιστοποιήσεις

 • Όλες οι υπηρεσίες και η παραγωγή έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 9001, το ISO 14001 και το ISO 27001
 • Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency)
 • H εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 • Το προσωπικό και οι εγκαταστάσεις έχουν πιστοποιητικό ασφαλείας για χειρισμό Ελληνικών και Νατοϊκών διαβαθμισμένων πληροφοριών και υλικών
 • Η παραγωγή Υλικού και Λογισμικού γίνεται σύμφωνα με εσωτερικές διαδικασίες ανάπτυξης και διαχείρισης διαμόρφωσης που συμμορφώνονται με τα σχετικά Στρατιωτικά Πρότυπα

Μέλη

Η εταιρεία είναι μέλος του ΣΕΚΠΥ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού), του ΕΕΛΕΑΑ (Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής και Άμυνας) και του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών)

Πολιτικές

Η αποστολή της ΣΣΜΑΡΤ είναι: «Η Έρευνα, ο Σχεδιασμός, η Ανάπτυξη και η Παραγωγή εξειδικευμένων αμυντικών μονάδων, η παροχή τεχνικών υπηρεσιών που σχετίζονται με αμυντικά και βιομηχανικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού και της γενικής επισκευής μέχρι το εργοστασιακό επίπεδο, της εγκατάστασης, της ενσωμάτωσης και των δοκιμών τους σε πλοία και βάσεις στην ξηρά, η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης εφοδιαστικής υποστήριξης, και η εκπαίδευση και συντήρηση των παραπάνω συστημάτων. Επιπλέον, ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγή, εγκατάσταση, ενοποίηση, δοκιμή και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.»

Το όραμα της ΣΣΜΑΡΤ είναι να γίνει κέντρο αριστείας στην παροχή προϊόντων/υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών, σύμφωνα με τα υψηλότερα θεσμικά και ρυθμιστικά πρότυπα.

Η αποστολή και το όραμα της ΣΣΜΑΡΤ υποστηρίζεται από Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά EN ISO 9001, για τις δραστηριότητες που παρέχονται παραπάνω, σε συμμόρφωση με τα κριτήρια για συστήματα ποιότητας τωνAQAP-2110& 2210.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΣΣΜΑΡΤ είναι το κύριο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων μας και τη βελτίωση της ποιοτικής απόδοσης. Δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και για την ικανοποίηση των ισχυουσών απαιτήσεων.

Οι αρχές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ενσωματώνονται στην κουλτούρα της ΣΣΜΑΡΤ και είναι υποχρεωτικές για τους ενδιαφερόμενους.

Το προσωπικό της ΣΣΜΑΡΤ είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή εργασιακού περιβάλλοντος, μέσων και διευκολύνσεων που ενισχύουν τις ικανότητες των εργαζομένων, προωθούν την έμπνευσή τους και διευκολύνουν τη βελτίωση της ατομικής και συλλογικής τους απόδοσης.

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες είναι συνεργάτες της ΣΣΜΑΡΤ στην επίτευξη των στόχων μας. Ενισχύουμε τη μακροπρόθεσμη συνεργασία ώστε α είναι αξιόπιστη, βιώσιμη και διαρκής.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΣΣΜΑΡΤ, για τους ποιοτικούς στόχους ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραγγελιών πελατών | συμβάσεων
 • Διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης και παράδοση στον πελάτη για κάθε πρόγραμμα
 • Εξασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών
 • Βέλτιστη χρήση της διαθέσιμης ανθρώπινης ικανότητας
 • Συνεχής βελτίωση της κατανόησης της ποιότητας και του συστήματος ποιότητας
lrf-logo_002

Η ΣΣΜΑΡΤ έχει αναπτύξει την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών της με επίκεντρο την ασφαλή διαχείριση δεδομένων, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει έναντι των πελατών της, ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική και να προστατεύει κάθε πληροφορία που διαχειρίζεται.

Η ΣΣΜΑΡΤ μέσω της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών δεσμεύεται για:

 • Την προστασία πόρων και διακίνησης πληροφοριών στις υπηρεσίες της εταιρείας από οποιαδήποτε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία
 • Τη συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη διασφάλιση των πληροφοριών, και τη σωστή και έγκαιρη διαχείρισή τους
 • Την αρχειοθέτηση δεδομένων, την αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, τον έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, την καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και τη διαχείριση απροσδόκητων εξελίξεων
 • Τη συνεχή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού για θέματα ασφάλειας πληροφοριών
 • Τον έλεγχο της κυκλοφορίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων
 • Την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται μαζί της και την εμπιστεύονται
 • Τον άμεσο και αποτελεσματικό χειρισμό περιστατικών και παραβιάσεων ασφάλειας
 • Την ενθάρρυνση εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Την κατανομή των απαραίτητων πόρων για τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας διαχείρισης δεδομένων
 • Τη θέσπιση και αναθεώρηση στόχων στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφαλείας και όλης της υφιστάμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας

Η παραβίαση των όρων των πολιτικών οδηγεί σε πειθαρχικά μέτρα που, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Προφορική σύσταση / προειδοποίηση από τη Διοίκηση
 • Επίσημη γραπτή σύσταση / προειδοποίηση για σοβαρό παράπτωμα
 • Απόλυση λόγω σοβαρού παραπτώματος
 • Ποινική δίωξη
 • Πολιτική αγωγή για αποκατάσταση ζημιών

Για την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, η ΣΣΜΑΡΤ θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Περιβαλλοντική της Πολιτική με στόχο την ασφαλή διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων και την εφαρμογή κάθε προληπτικής δράσης που απαιτείται.

Η Διοίκηση της εταιρείας, μέσω της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

 • Την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την πρόληψη της ρύπανσης και άλλες δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας
 • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε κάθε έργο που εκτελεί η εταιρεία
 • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας
 • Την τήρηση των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Την τήρηση των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Τη συνεχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Τη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της και ενημέρωση τους για τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που λαμβάνει η εταιρεία
 • Τη συνεχή επικαιροποίηση θεμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Τη λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Την ικανότητα συλλογής αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής για τον καθορισμό στόχων για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Την ανταπόκριση σε όλες τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών
 • Τη δέσμευση για διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεδομένων.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής διαχρονικά. Επιπλέον, δεσμεύεται για τη συνεχή περιβαλλοντική της βελτίωση.

Η περιβαλλοντική πολιτική κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, υπεργολάβους/συνεργάτες, προμηθευτές της εταιρείας και ιδιαίτερα στους πελάτες της.

ima

Η ΣΣΜΑΡΤ εισάγεται στον χώρο της εργασίας με αφοσίωση στον σεβασμό και την ασφάλεια όλων των εργαζομένων της. Προκειμένου να διασφαλίσει αυτόν τον στόχο, η εταιρεία υιοθετεί σχετική Πολιτική Καταπολέμησης της Βίας και της Παρενόχλησης, συμμορφούμενη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η πολιτική της εταιρείας υποδηλώνει απολύτως μηδενική ανοχή έναντι οποιασδήποτε μορφής βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας. Ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζομένους, προλαμβάνοντας και δρώντας ενάντια σε οποιοδήποτε περιστατικό βίας ή παρενόχλησης.

Η Πολιτική καλύπτει όλους τους εργαζόμενους και απασχολούμενους της εταιρείας, άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, εθελοντές, τους υποψήφιους εργαζόμενους στην εταιρεία, καθώς και άτομα που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με αυτήν.

Αναφέρεται στις υποχρεώσεις της εταιρείας και των εργαζομένων της. Επίσης, προβλέπει μέτρα για την εκτίμηση κινδύνων, την αντιμετώπιση περιστατικών, και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού.

Η εταιρεία δημιουργεί διαδικασίες για την υποβολή, υποδοχή, έρευνα και εξέταση καταγγελιών, περιλαμβάνοντας διαύλους επικοινωνίας και αρμόδια πρόσωπα. Συνεργάζεται με αρμόδιες αρχές και δικαστικά όργανα για την επίλυση περιστατικών. Επισημαίνει την απαγόρευση αντιποίνων κατά των καταγγελλόντων και περιγράφει τις συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης της πολιτικής.

Επιπλέον, η πολιτική αντιμετωπίζει το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας με ειδικές διατάξεις. Μέσα από αυτή την πολιτική, η εταιρεία αποδεικνύει την δέσμευσή της για ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, διασφαλίζοντας την προστασία και την ευημερία των εργαζομένων.

Η ΣΣΜAΡΤ λειτουργεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα πελατών, προμηθευτών, προσωπικού και συνεργατών με σκοπό την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων, τη βελτίωση υπηρεσιών, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας.

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν ταυτότητα, επικοινωνία, φορολογικά στοιχεία, πληρωμές, αριθμούς ταυτοποίησης, δραστηριότητας, δηλώσεις εμπιστευτικότητας, και στοιχεία πρόσβασης. Αυτά αποθηκεύονται σε διακομιστές, προσωπικά ηλεκτρονικά μέσα και υπηρεσίες Cloud, προστατευμένα με κωδικούς πρόσβασης.

Η επεξεργασία βασίζεται σε συμβατικές σχέσεις, συναίνεση, νομικές υποχρεώσεις και έννομο συμφέρον της εταιρείας. Δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στο εσωτερικό προσωπικό, σε αρχές και φορείς, πελάτες και συνεργάτες.

Η εταιρεία λαμβάνει μέτρα για την προστασία των δεδομένων, περιλαμβάνοντας τη διατήρηση υπεύθυνου επεξεργασίας, εκπόνηση πολιτικών και διαδικασιών, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, και εκπαίδευση προσωπικού.

Οι υποκείμενοι έχουν δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού, εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης, με τη δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρεία ή την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τις υπηρεσίες της εταιρείας. Η άρνηση μπορεί να έχει συνέπειες, όπως η μη παροχή υπηρεσιών ή κυρώσεις

Κώδικας Δεοντολογίας

Στην σημερινή εποχή όπου οι προσπάθειες για την εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας στην λειτουργία των επιχειρήσεων είναι αυξημένες, η απαρέγκλιτη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της ΣΣΜΑΡΤ. Η ικανότητα λειτουργίας σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς θεωρείται από την εταιρεία σαν ένα από τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.

Σκοπός της εταιρείας είναι να παρέχει στους εργαζομένους της τα μέσα και τα εργαλεία, ώστε να είναι πάντα σε θέση να πάρουν τις σωστές αποφάσεις γρήγορα, έχοντας πάντα υπόψη τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς οι οποίοι διέπουν την λειτουργία της εταιρείας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΣΣΜΑΡΤ περιέχει όλες τις απαραίτητες πρακτικές σχετικά με θέματα ηθικής και νομικής δεοντολογίας, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται από τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους της εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Πιστοποιητικό ασφάλειας εγκαταστάσεων

Η ΣΣΜΑΡΤ εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες ασφαλείας που απαιτούνται από τον Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας και διαθέτει Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκαταστάσεων που έχει εκδοθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας.
Η φυσική ασφάλεια των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει μέτρα με σκοπό την αποφυγή της άνευ αδείας πρόσβασης σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και πόρους της εταιρείας καθώς και στην προστασία του προσωπικού και της περιουσίας από ζημιές ή βλάβες. Η φυσική ασφάλεια επιτυγχάνεται με τη χρήση πολλαπλών αλληλεξαρτώμενων συστημάτων που περιλαμβάνουν επιτήρηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), φρουρούς ασφαλείας, προστατευτικές μπάρες, έλεγχο πρόσβασης, κάρτες αναγνώρισης και ηλεκτρονικά/μηχανικά συστήματα ελέγχου όπως κλειδαριές, πόρτες και πολλές άλλες τεχνικές.
Δεδομένου ότι όλα τα προγράμματα που έχει αναλάβει η εταιρεία απαιτούν τον ειδικό χειρισμό όλων των πληροφοριών, λογισμικού ή/και εξοπλισμού, όλοι οι υπάλληλοι έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Άμυνας για το επίπεδο ασφαλείας ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ –NATOΪΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ.
Η εταιρεία δεσμεύεται ότι η επεξεργασία και αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών ή/και εξοπλισμού που της έχουν ανατεθεί θα γίνεται με την ύψιστη προστασία.