Δραστηριότητες Υλικού

Εργασίες επί πλοίου

Από την ίδρυσή μας ειδικευόμαστε στη διαχείριση όλων των φάσεων υλοποίησης μεγάλων προγραμμάτων, παραδοτέων “με το κλειδί στο χέρι” (turn key) καθώς και στην ολοκλήρωση και παράδοση συστημάτων μάχης.

Η Ολοκλήρωση Συστημάτων Μάχης είναι η μεθοδευμένη εφαρμογή διαχείρισης προγράμματος για την επίτευξη ενός συστήματος από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, που λειτουργεί αρμονικά σαν ενιαίο σύνολο και προκύπτει από την διασύνδεση πολλών υποσυστημάτων. Το αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και το καθοριζόμενο χρονοδιάγραμμα.

Ο υπεύθυνος του προγράμματος δεν διασυνδέει απλά τα υποσυστήματα μεταξύ τους αλλά ολοκληρώνει το σύστημα μάχης με την πλατφόρμα και τα λοιπά συστήματά της, έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι απαιτούμενες λειτουργίες παρέχονται και ολοκληρώνονται όσον αφορά στην υποστήριξη, στο λογισμικό, στο υλικό και στο προσωπικό.

Η εξειδικευμένη εμπειρία μας εστιάζεται στην ολοκλήρωση συστημάτων ραντάρ, ηλεκτρο-οπτικών αισθητήρων και ηλεκτρονικών συστημάτων ερεύνης σε συστήματα διαχείρισης μάχης και περιλαμβάνει:

 • Επίβλεψη Εγκατάστασης Συστημάτων
 • Θέση σε Λειτουργία
 • Έλεγχοι Αποδοχής εν Όρμω
 • Έλεγχοι Ολοκλήρωσης Συστημάτων
 • Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω
 • Δοκιμές Πυρών Αποδοχής

Ολοκληρωμένες δραστηριότητες επί πλοίου

Θέση σε Λειτουργία, Έλεγχος, Παράδοση, Συντήρηση και Επισκευές:

 • 29 x Συστήματα Διαχείρισης Μάχης TACTICOS
 • 6 x Ραντάρ Διευθύνσεως Βολής STIR (1.8)
 • 1 x Ραντάρ Διευθύνσεως Βολής STIR (2.4)
 • 6 x Συστήματα Διεύθυνσης Βολής (Ραντάρ Έρευνας & Ραντάρ Εγκλωβισμού) CAS (WM-25)
 • 10 x Ηλεκτρο-οπτικά συστήματα Ελέγχου Πυρός STING-EO
 • 9 x Ραντάρ Διευθύνσεως Βολής LIROD
 • 23 x Ηλεκτρο-οπτικά Συστήματα Παρακολούθησης Mirador
 • 8 x Ραντάρ Ερεύνης και Διευθύνσεως Βολής MW-08 3D
 • 6 x Ραντάρ Ερεύνης Αέρος και Επιφανείας (μεγάλης αποστάσεως) LW-08
 • 9 x Ραντάρ Ερεύνης Variant 2D
 • 19 x Ραντάρ Ερεύνης Scout LPI
 • 34 x Οπτικά Συστήματα Υπόδειξης Στόχων (TDS)
 • 7 x Αυτόματα Συστήματα Αναγνώρισης Πολεμικών Πλοίων (WAIS)

Γενική επισκευή / Εκσυγχρονισμός συστημάτων

Προκειμένου να διατηρηθεί ή και να βελτιωθεί η επιχειρησιακή λειτουργία των υφισταμένων συστημάτων, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα προβλήματα παρωχημένων ανταλλακτικών, καθίσταται απαραίτητη η συντήρηση, η περιοδική γενική επισκευή καθώς και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων.

Στις ειδικά σχεδιασμένες και ευέλικτες εγκαταστάσεις μας, είναι διαθέσιμη όλη η απαραίτητη υποδομή καθώς και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, για την ανάληψη εργασιών επισκευής υλικών, γενικής επισκευής, επισκευής ή εκσυγχρονισμού αμυντικών συστημάτων, σε συνεργασία με τον αρχικό κατασκευαστή. Επιπλέον παρέχουμε πλήρη επιτόπια τεχνική υποστήριξη και εκτέλεση επισκευών σε πολεμικά πλοία ή/και στις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη.

Οι εργασίες γενικής επισκευής / εκσυγχρονισμού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Απεγκατάσταση και μεταφορά των συστημάτων
 • Επιθεώρηση εισερχομένων συστημάτων
 • Αποσυναρμολόγηση συστημάτων
 • Επιφανειακή κατεργασία
 • Εκτέλεση επισκευών / Εφαρμογή τροποποιήσεων
 • Έλεγχος απωλειών και μέτρηση στάσιμων κυμάτων (VSWR)
 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής
 • Μεταφορά και εγκατάσταση των συστημάτων

Ολοκληρωμένες Δραστηριότητες Γενικής Επισκευής / Εκσυγχρονισμού

Γενική επισκευή των:

 • 17 x Ραντάρ Διευθύνσεως Βολής STIR (1.8)
 • 2 x Ραντάρ Διευθύνσεως Βολής STIR (2.4)
 • 9 x Συστήματα Διεύθυνσης Βολής (Ραντάρ Έρευνας & Ραντάρ Εγκλωβισμού) CAS (WM-25, WM-22)
 • 4 x Ηλεκτρο-οπτικά Συστήματα Ελέγχου Πυρός STING-EO
 • 6 x Ραντάρ Ερεύνης Αέρος και Επιφανείας (μεγάλης αποστάσεως) LW-08
 • 2 x Ραντάρ Ερεύνης Αέρος και Επιφανείας (μεσαίας αποστάσεως) DA-08
 • 1 x Ραντάρ Ερεύνης Αέρος και Επιφανείας (μεγάλης αποστάσεως) JUPITER
 • 20 x Οπτικά Συστήματα Υπόδειξης Στόχων (TDS) 4 x Αποξηραντές Αέρος (WGD)
 • 1 x Ραντάρ Ερεύνης Αέρος και Επιφανείας (μεσαίας αποστάσεως) DA-05
 • 1 x Ραντάρ Ερεύνης SCOUT

Παροχή Ολοκληρωμένης Λογιστικής Υποστήριξης

Η ολοκληρωμένη λογιστική υποστήριξη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο η αμυντική βιομηχανία όσο και οι ένοπλες δυνάμεις. Καθώς το εύρος των προϊόντων αυξάνεται και η τεχνολογία διαρκώς εξελίσσεται και αναβαθμίζεται, είναι απόλυτα αναγκαίο να διασφαλίζεται η σωστή εκπαίδευση των χρηστών, η επικαιροποίηση της βιβλιογραφίας, η διαρκής παροχή τεχνικής υποστήριξης και η συνεχής διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

Επί του παρόντος οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται για το Σύστημα Διαχείρισης Μάχης TACTICOS της κατασκευάστριας εταιρείας THALES Nederland B.V.

 • Επισκευή/Εγγύηση
 • Παροχή ανταλλακτικών
 • Συντήρηση υλικών και συστημάτων
 • Εκπαίδευση προσωπικού

καθώς και συντήρηση για το Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Συστημάτων IPMS της εταιρείας RH Marine Netherlands B.V. (πρώην Imtech Marine and Offshore B.V.)

Παραγωγή μονάδων / συστημάτων

Η ευελιξία μας λόγω του μεσαίου μεγέθους, της ιδιαίτερης δομής, του ευρέος πεδίου δραστηριοτήτων, της σύγχρονης υποδομής, των τεχνικών δεξιοτήτων, της εμπειρίας και των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας, καθιστούν την εταιρεία τον ιδανικό Ευρωπαίο συνεργάτη για την εξειδικευμένη παραγωγή συστημάτων.
 • Ολοκλήρωση 19 Κονσολών Πολλαπλών Λειτουργιών (MOCs): 11 κατακόρυφες και 8 οριζόντιες
 • Εγχώρια παραγωγή των μηχανικών τμημάτων
 • Προσαρμογή για λειτουργία εκτός περιβάλλοντος πλοίου Εσωτερική καλωδίωση
 • Εγκατάσταση Υλικού και Λογισμικού
 • Εργοστασιακοί έλεγχοι αποδοχής
 • Δικτύωση αντίστοιχη του περιβάλλοντος Κέντρων Πληροφοριών Μάχης (Κ.Π.Μ.) των πλοίων
 • Ολοκλήρωση 2 Μονάδων: (2 x EGCC και 2 x EGCP)
 • Εσωτερική καλωδίωση
 • Συναρμολόγηση
 • Εργοστασιακοί έλεγχοι αποδοχής

 • Ολοκλήρωση ενός (1) Συστήματος
 • Προμήθεια υλικών
 • Σχεδίαση κονσολών
 • Συναρμολόγηση Υλικού και Εγκατάσταση Λογισμικού
 • Εσωτερική καλωδίωση
 • Διασύνδεση με ελεγκτές PLCs και περιφερειακές συσκευές για την προσομοίωση του αντίστοιχου συστήματος στις Φ/Γ τ. “S” του Π.Ν.
 • Ολοκλήρωση έξι (6) Συστημάτων
 • Προμήθεια υλικών
 • Εγχώρια παραγωγή των μηχανικών τμημάτων
 • Εσωτερική καλωδίωση
 • Συναρμολόγηση
 • Εργοστασιακοί έλεγχοι αποδοχής
 • Ολοκλήρωση σε δύο (2) πλοία του Π.Ν.
 • Προμήθεια υλικών
 • Σχεδίαση Τροποποιήσεων
 • Εσωτερική καλωδίωση
 • Εγκατάσταση Υλικού και Λογισμικού
 • Παράδοση και λειτουργικοί έλεγχοι στο πλοίο

Το AThLOS είναι κιτ αναβάθμισης που προσδίδει λειτουργίες θερμικής απεικόνισης σε συστήματα ραντάρ (κατευθυντήρες) με απλή TV κάμερα. Το κιτ έχει αναπτυχθεί από την ΣΣΜΑΡΤ και έχει δοκιμαστεί εν πλω σε Ταχέα Σκάφη κατά τη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων.

Το NAWAS είναι φορητό υπολογιστικό σύστημα που συμβάλει στην εκτέλεση των δοκιμών δυναμικού παραλληλισμού (Δ.Π.) των πολεμικών πλοίων. Συνδέεται στις κάμερες των κατευθυντήρων ραντάρ καθώς και σε ειδικές κάμερες που εγκαθίστανται στα πυροβόλα και υπολογίζει τις παραμέτρους του οπλικού συστήματος που καθορίζουν τον παραλληλισμό μεταξύ των όπλων και των αισθητήρων. Το NAWAS είναι φιλικό στο χρήστη, προσαρμόζεται στο εκάστοτε οπλικό σύστημα και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για το προσωπικό που εκτελεί τις δοκιμές Δ.Π.