Η εταιρεία

Εισαγωγή

Από την ίδρυσή της, μέχρι σήμερα, οι δραστηριότητες της ΣΣΜΑΡΤ επικεντρώνονται στην εκτέλεση Ναυτικών έργων και προγραμμάτων σχετικά με συστήματα ραντάρ, ηλεκτρο-οπτικούς αισθητήρες, συστήματα διαχείρισης μάχης και συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης.

Οι βασικές παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας διαχωρίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες: (1) Εργασίες Επί Πλοίου, (2) Γενική επισκευή / Εκσυγχρονισμός συστημάτων, (3) Ολοκληρωμένη Λογιστική Υποστήριξη (4) Παραγωγή μονάδων και συστημάτων και (5) Ολοκληρωμένες Λύσεις Παραγωγής Λογισμικού

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η επέκταση σε νέες περιοχές δραστηριοτήτων.

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες Υλικού

Δραστηριότητες Παραγωγής Λογισμικού

Λογισμικό που έχει αναπτυχθεί και παραδοθεί

Συμμετοχή σε Εγχώρια και Διεθνή προγράμματα