Δραστηριότητες Παραγωγής Λογισμικού

Τεχνολογία Συστημάτων Λογισμικού

Η ΣΣΜΑΡΤ είναι μια εταιρία υψηλής εξειδίκευσης με αναγνωρισμένες δυνατότητες στο σχεδιασμό, παραγωγή, συντήρηση και αναβάθμιση Συστημάτων Λογισμικού εγκατεστημένων στο εξαιρετικά πολύπλοκο περιβάλλον που κατεξοχήν διακρίνει τα Συστήματα Κρίσιμου Αποστολής και Άμεσης Απόκρισης. Τυπικά συστήματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Συστήματα Αισθητήρων Επιτήρησης ή/και Παρακολούθησης (Ραντάρ, Ηλεκτροπτικά, H/N),  Οπλικά Συστήματα ή/και Συστήματα Αντιμέτρων (πυροβόλα, πυραυλικά συστήματα, παθητικά και ενεργά αντίμετρα), Συστήματα Ελέγχου και Παρακολούθησης, Συστήματα Διαχείρισης Μάχης/Αποστολής, Συστήματα Τακτικών Επικοινωνιών, Δίκτυα Πληροφορικής και Προσομοιωτές Συστημάτων.

Αξιολόγηση, Επαλήθευση Λειτουργικής Ενσωμάτωσης

Η ΣΣΜΑΡΤ έχει αναγνωρισμένες δυνατότητες Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Λειτουργικής Ενσωμάτωσης του Λογισμικού σε όλα τα επίπεδα του συστήματος. Ένας εξαιρετικά εξειδικευμένος συνδυασμός μηχανικών λογισμικού επιφορτίζονται, ανεξάρτητα της παραγωγής, με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εκτέλεση διαδικασιών ελέγχων και τέλος, την επαλήθευση και επικύρωση της συμπεριφοράς του συστήματος σε σχέση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Τα επίπεδα ελέγχων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

  • Ολοκλήρωση υλικού και λογισμικού
  • Ελέγχους αποδοχής από τον κατασκευαστή
  • Ελέγχους αποδοχής στις εγκαταστάσεις του πελάτη
  • Ελέγχους και δοκιμές αποδοχής εν πλω.

Συντήρηση & Εν Συνεχεία Υποστήριξη

Η ΣΣΜΑΡΤ έχει δημιουργήσει και διατηρεί μια ιδιαίτερα αυτοματοποιημένη υποδομή για να διασφαλίζει την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των ανεπτυγμένων και εγκατεστημένων Συστημάτων Λογισμικού της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγύησης και του κύκλου ζωής του Συστήματος, προσφέρονται κατά κανόνα οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Τροποποιήσεις, επανασχεδιασμός και αναβαθμίσεις
  • Διορθωτική συντήρηση
  • Προληπτική συντήρηση
  • Υπηρεσία Άμεσης Βοήθειας (Help Desk)